flags
1 Aikyu-No-Tomo   JPN-IQ00047
2 Aikyu-No-Tomo   JPN-IQ00045
3 Aikyu-No-Tomo   JPN-IQ00048
4 Aikyu-No-Tomo   JPN-IQ00046
5 Aikyu-No-Tomo   JPN-IQ00058
6 Arad Express  Ro-18-042756
7 Arad Express  Ro-18-042757
8 Arad Express  Ro-18-042760
9 Arad Express  Ro-18-042764
10 Arad Express  Ro-18-042778
11 Babiák Pál   Hu-18-RD-133822
12 Babiák Pál   Hu-18-RD-133823
13 Bacskai Sándor   Hu-18-D-404873
14 Bacskai Sándor   Hu-18-D-404874
15 Bacskai Sándor   Hu-18-D-404875
16 Bacskai Sándor   Hu-18-D-404878
17 Bacskai Sándor   Hu-18-D-404879
18 Bagdal József   Hu-18-23-92021
19 Bagdal József   Hu-18-23-92004
20 Bagdal József   Hu-18-23-92023
21 Bagdal József   Hu-18-23-92006
22 Bagdal József   Hu-18-23-92009
23 Bagdal József   Hu-18-23-92008
24 Bagdal József   Hu-18-23-92024
25 Bagdal József   Hu-18-23-92010
26 Bagdal József   Hu-18-23-92020
27 Bagdal József   Hu-18-23-92005
28 Bagi Károly   Hu-18-31-01602
29 Bagi Károly   Hu-18-31-01604
30 Bagi Károly   Hu-18-31-01606
31 Bagi Károly   Hu-18-31-01610
32 Bagi Károly   Hu-18-31-01611
33 Bajnóczi Gábor   Hu-18-RD-128005
34 Bajnóczi Gábor   Hu-18-RD-128006
35 Balázs Sándor   Hu-18-D-367525
36 Balázs Sándor   Hu-18-D-367526
37 Balázs Sándor   Hu-18-D-367527
38 Balázs Sándor   Hu-18-D-367528
39 Balázs Sándor   Hu-18-D-367529
40 Balázs Sándor   Hu-18-D-367530
41 Balázs Sándor   Hu-18-D-367531
42 Balázs Sándor   Hu-18-D-367532
43 Balázs Sándor   Hu-18-D-367535
44 Balázs Sándor   Hu-18-D-367539
45 Balogh Imre Péter   Hu-18-10-27101
46 Balogh Imre Péter   Hu-18-10-27102
47 Balogh Zoltán   Hu-RD-18-152001
48 Balogh Zoltán   Hu-RD-18-152002
49 Balogh Zoltán   Hu-RD-18-152003
50 Balogh Zoltán   Hu-RD-18-152004
51 Balogh Zoltán   Hu-RD-18-152005
52 Balogh Zoltán   Hu-RD-18-152010
53 Balogh Zoltán   Hu-RD-18-152011
54 Barócs László   Hu-18-RD-148198
55 Barócs László   Hu-18-RD-150769
56 Barócs László   Hu-18-RD-150774
57 Barócs László   Hu-18-RD-150770
58 Barócs László   Hu-18-RD-148188
59 Barócs László   Hu-18-RD-148190
60 Barócs László   Hu-18-RD-148199
61 Barócs László   Hu-18-RD-150772
62 Barócs László   Hu-18-RD-148192
63 Barócs László   Hu-18-RD-148183
64 Barócs László   Hu-18-RD-148200
65 Barócs László   Hu-18-RD-148185
66 Barócs László   Hu-18-RD-148194
67 Barócs László   Hu-18-RD-148187
68 Barócs László   Hu-18-RD-148197
69 Barócs László   Hu-18-RD-148195
70 Barócs László   Hu-18-RD-148181
71 Barócs László   Hu-18-RD-148182
72 Barócs László   Hu-18-RD-148191
73 Barócs László   Hu-18-RD-148184
74 Bársony Mihály   Hu-18-M-152420
75 Bársony Mihály   Hu-18-D-25259
76 Bársony Mihály   Hu-18-D-390615
77 Bársony Mihály   Hu-18-D-390625
78 Bársony Mihály   Hu-18-D-390632
79 Bársony Mihály   Hu-18-D-390610
80 Bársony Mihály   Hu-18-P-25264
81 Bársony Mihály   Hu-18-P-25287
82 Bársony Mihály   Hu-18-P-25293
83 Bársony Mihály   Hu-18-P-25294
84 Békés Team   Hu-18-15-26454
85 Békés Team   Hu-18-15-26455
86 Békés Team   Hu-18-26-78214
87 Békés Team   Hu-18-D-384148
88 Békés Team   Hu-18-D-384219
89 Benjamin Neag   Au-18-602-404
90 Benjamin Neag   Au-18-602-212
91 Benjamin Neag   Au-18-602-318
92 Benjamin Neag   Au-18-602-308
93 Benjamin Neag   Au-18-602-106
94 Benjamin Neag   Au-18-602-304
95 Benjamin Neag   Au-18-602-310
96 Benjamin Neag   Au-18-602-400
97 Benjamin Neag   Au-18-602-214
98 Benjamin Neag   Au-18-602-313
99 Benke Károly   Hu-18-RD-133430
100 Benke Károly   Hu-18-RD-133428
101 Berki László   Hu-18-D-355301
102 Berki László   Hu-18-D-355291
103 Berki László   Hu-18-N-12554
104 Berki László   Hu-18-N-12564
105 Berki László   Hu-18-N-12555
106 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1083
107 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1069
108 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1061
109 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1067
110 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1071
111 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1074
112 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1073
113 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1188
114 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1191
115 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1200
116 Blazenec & Vano   Sk-18-0605-1092
117 Bodo Ehrensack   Dv-18-09225-545
118 Bodo Ehrensack   Dv-18-09225-546
119 Bodo Ehrensack   Dv-18-09225-552
120 Bodo Ehrensack   Dv-18-09225-553
121 Bodo Ehrensack   Dv-18-09225-557
122 Bodonyi Ferenc   Hu-18-07-59000
123 Bohus Pál   Hu-18-15-20781
124 Bohus Pál   Hu-18-15-20782
125 Bohus Pál   Hu-18-15-20785
126 Bohus Pál   Hu-18-15-20786
127 Bohus Pál   Hu-18-15-20787
128 Bohus Pál   Hu-18-15-20790
129 Bohus Pál   Hu-18-15-20795
130 Bohus Pál   Hu-18-15-383452
131 Bohus Pál   Hu-18-15-383454
132 Bohus Pál   Hu-18-15-383455
133 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130843
134 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130830
135 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130840
136 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130828
137 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130839
138 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130831
139 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130814
140 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130848
141 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130836
142 Brudás Gábor   Hu-18-RD-130821
143 Brzy Jozef   Sk-18-01306-302
144 Brzy Jozef   Sk-18-01306-303
145 Brzy Jozef   Sk-18-01306-401
146 Brzy Jozef   Sk-18-01306-402
147 Brzy Jozef   Sk-18-01306-426
148 Butyka Ferenc   Au-308-18-969
149 Butyka Ferenc   Au-308-18-940
150 Butyka Ferenc   Au-308-18-933
151 Butyka Ferenc   Au-308-18-947
152 Butyka Ferenc   Au-308-18-944
153 Christian Biel Pigeons   Dv-18-05412-975
154 Christian Biel Pigeons   Dv-18-05412-1011
155 Christian Biel Pigeons   CHN-18-0413403
156 Christian Biel Pigeons   CHN-18-0413408
157 Christian Biel Pigeons   CHN-18-0413409
158 Claudia Mandem   Nl-18-3800150
159 Claudia Mandem   Nl-18-3800174
160 Claudia Mandem   Nl-18-3800175
161 Claudia Mandem   Nl-18-3800176
162 Claudia Mandem   Nl-18-3800177
163 Claudia Mandem   Nl-18-3800180
164 Claudia Mandem   Nl-18-3800186
165 Claudia Mandem   Nl-18-3800188
166 Claudia Mandem   Nl-18-3800189
167 Corvo   18-1232354
168 Corvo   18-1232355
169 Corvo   18-1232356
170 Corvo   18-1232357
171 Corvo   18-1232358
172 Corvo   18-1232359
173 Corvo   18-1232366
174 Corvo   18-1232368
175 Corvo   18-1232369
176 Corvo   18-1232370
177 Corvo   18-1232372
178 Corvo   18-1232374
179 Cosmin Oltenau  Ro-18-018284
180 Cosmin Oltenau  Ro-18-018365
181 Cosmin Oltenau  Ro-18-018328
182 Cosmin Oltenau  Ro-18-018360
183 Cosmin Oltenau  Ro-18-018277
184 Cosmin Oltenau  Ro-18-018309
185 Cosmin Oltenau  Ro-18-018334
186 Cosmin Oltenau  Ro-18-018333
187 Cosmin Oltenau  Ro-18-018294
188 Cosmin Oltenau  Ro-18-018251
189 Csorba János   Hu-18-RD-132764
190 Csorba János   Hu-18-RD-132761
191 Csorba János   Hu-18-RD-132760
192 Csorba János   Hu-18-RD-132783
193 Csorba János   Hu-18-RD-132765
194 Csorba János   Hu-18-RD-132762
195 Csorba János   Hu-18-RD-132804
196 Csorba János   Hu-18-RD-132757
197 Csorba János   Hu-18-RD-132799
198 Csorba János   Hu-18-RD-132787
199 Csorba János   Hu-18-RD-132744
200 Csorba János   Hu-18-RD-132745
201 Csorba János   Hu-18-RD-132758
202 Csorba János   Hu-18-RD-132742
203 Csorba János   Hu-18-RD-132755
204 Csorba János   Hu-18-RD-132743
205 Csorba János   Hu-18-RD-132771
206 Csorba János   Hu-18-RD-132803
207 Csorba János   Hu-18-RD-132599
208 Csorba János   Hu-18-RD-132770
209 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83331
210 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83340
211 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83349
212 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83365
213 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83375
214 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83394
215 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83396
216 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83398
217 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83387
218 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83399
219 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83433
220 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83471
221 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83434
222 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83436
223 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83405
224 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83438
225 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83445
226 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83473
227 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83458
228 Csorna Ferenc   Hu-18-29-83446
229 Dakos János   Hu-27-64159
230 Dakos János   Hu-27-64170
231 Daniel Heymans   Be-18-2144328
232 Daniel Heymans   Be-18-2144324
233 Daniel Heymans   Be-18-2144330
234 Daniel Heymans   Be-18-2144323
235 Daniel Heymans   Be-18-2144327
236 Dél-Versenykerület   Hu-18-14-12910
237 Dél-Versenykerület   Hu-18-14-44916
238 Dél-Versenykerület   Hu-18-14-44917
239 Dél-Versenykerület   Hu-18-14-43381
240 Dél-Versenykerület   Hu-18-D—383097
241 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-RD-142280
242 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-RD-142281
243 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-RD-142253
244 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-RD-142258
245 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-RD-142233
246 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-RD-142229
247 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-M-152828
248 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-M-152829
249 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-M-152822
250 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-M-145955
251 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-M-145942
252 Demők János-Szabó István- Zsiga Gábor   Hu-18-M-145944
253 Diósi Norbert   Dv-18-04940-329
254 Diósi Norbert   Dv-18-04940-330
255 Diósi Norbert   Dv-18-04940-345
256 Diósi Norbert   Dv-18-04940-328
257 Diósi Norbert   Dv-18-04940-344
258 Diósi Norbert   Dv-18-04940-326
259 Diósi Norbert   Dv-18-04940-337
260 Diósi Norbert   Dv-18-04940-327
261 Diósi Norbert   Dv-18-04940-324
262 Diósi Norbert   Dv-18-04940-325
263 Ed Mol   Nl-B-11-73692
264 Ed Mol   Nl-B-11-73694
265 Ed Mol   Nl-B-11-73696
266 Ed Mol   Nl-B-11-73708
267 Ed Mol   Nl-B-11-73711
268 Észak-Versenykerület   Hu-18-D-379787
269 Észak-Versenykerület   Hu-18-D-380189
270 Észak-Versenykerület   Hu-18-14-40280
271 Észak-Versenykerület   Hu-18-14-40283
272 Észak-Versenykerület   Hu-18-14-43999
273 Fenyvesi Balázs és Norbert   Hu-18-RD-129997
274 Fenyvesi Balázs és Norbert   Hu-18-RD-129965
275 Fenyvesi Balázs és Norbert   Hu-18-RD-129969
276 Fenyvesi Balázs és Norbert   Hu-18-RD-129966
277 Fenyvesi Balázs és Norbert   Hu-18-RD-129970
278 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129912
279 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129915
280 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129917
281 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129918
282 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129919
283 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129920
284 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129922
285 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129923
286 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129924
287 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129926
288 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129928
289 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129929
290 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129931
291 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129936
292 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129937
293 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129943
294 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129942
295 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129944
296 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129951
297 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129949
298 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129959
299 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129955
300 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129956
301 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129952
302 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129960
303 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129958
304 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129957
305 Fenyvesi Balázs&Norbert   Hu-RD-129940
306 Ferge Miklós Gergő   Hu-18-D-389021
307 Ferge Miklós Gergő   Hu-18-D-389031
308 Ferge Miklós Gergő   Hu-18-D-389032
309 Ferge Miklós Gergő   Hu-18-D-389036
310 Ferge Miklós Gergő   Hu-18-D-389024
311 Feronelle Jacques   Fr-18-064987
312 Feronelle Jacques   Fr-18-065790
313 Fidler István   Hu-18-RD-134364
314 Fidler István   Hu-18-RD-134340
315 Fidler István   Hu-18-RD-134336
316 Fidler István   Hu-18-RD-134335
317 Fidler István   Hu-18-RD-134366
318 Fidler István   Hu-18-RD-134338
319 Fidler István   Hu-18-RD-134320
320 Fidler István   Hu-18-RD-134319
321 Fidler István   Hu-18-RD-134334
322 Fidler István   Hu-18-RD-134358
323 Fogl Gyula   Hu-18-17-14907
324 Fogl Gyula   Hu-18-RD-149338
325 Fogl Gyula   Hu-18-RD-149341
326 Fogl Gyula   Hu-18-RD-149336
327 Fogl Gyula   Hu-18-RD-149339
328 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38929
329 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38930
330 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38936
331 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38937
332 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38935
333 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38918
334 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38931
335 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38932
336 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38933
337 Gönczöl Ferenc   Hu-18-06-38934
338 Gyulai József   Hu-18-D-417007
339 Gyulai József   Hu-18-D-417008
340 Gyulai József   Hu-18-D-417004
341 Gyulai József   Hu-18-D-417002
342 Gyulai József   Hu-18-D-417013
343 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-662
344 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-663
345 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-665
346 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-667
347 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-668
348 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-669
349 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-670
350 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-673
351 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-674
352 Gyűrösi József&Gyula   Sk-18-0705-676
353 Hajnal István   Hu-18-1966875
354 Hajnal István   Hu-18-1966876
355 Hajnal István   Hu-18-1966878
356 Hajnal István   Hu-18-1966879
357 Hans-Dieter Hofland   Nl-1680828
358 Hans-Dieter Hofland   Nl-1680854
359 Hans-Dieter Hofland   Nl-1680856
360 Harger Eikelboom   Nl-18-1484701
361 Harger Eikelboom   Nl-18-1484702
362 Harger Eikelboom   Nl-18-1484705
363 Harger Eikelboom   Nl-18-1484706
364 Harger Eikelboom   Nl-18-1484707
365 Harger Eikelboom   Nl-18-1484708
366 Harger Eikelboom   Nl-18-1484709
367 Harger Eikelboom   Nl-18-1484710
368 Harger Eikelboom   Nl-18-1484711
369 Harger Eikelboom   Nl-18-1484712
370 Hegedűs vs Hegedűs   Hu-18-D-362938
371 Hegedűs vs Hegedűs   Hu-18-D-362948
372 Hegedűs vs Hegedűs   Hu-18-D-362919
373 Hegedűs vs Hegedűs   Hu-18-D-362916
374 Hegedűs vs Hegedűs   Hu-18-D-362904
375 Hegedűs vs Hegedűs   Hu-18-05-73386
376 Heinz-Richard Mennen   Dv-01553-18-591
377 Heinz-Richard Mennen   Dv-01553-18-596
378 Heinz-Richard Mennen   Dv-01553-18-615
379 Henri de Weerd   Nl-18-1166182
380 Henri de Weerd   Nl-18-1166189
381 Henri de Weerd   Nl-18-1166194
382 Henri de Weerd   Nl-18-1166221
383 Henry Gerard & Sylvain   Fr-18-000778
384 Henry Gerard & Sylvain   Fr-18-068083
385 Herbots Gebr   Be-18-2135696
386 Herbots Gebr   Be-18-2135680
387 Herold Attila   Hu-18-D-377560
388 Herold Attila   Hu-18-D-377559
389 Herold Attila   Hu-18-D-377568
390 Herold Attila   Hu-18-D-377565
391 Herold Attila   Hu-18-D-377597
392 Herold Attila   Hu-18-D-377572
393 Herold Attila   Hu-18-D-377578
394 Herold Attila   Hu-18-D-377567
395 Herold Attila   Hu-18-D-377571
396 Herold Attila   Hu-18-D-377576
397 Hoglmayer Ferenc   Hu-18-16-51300
398 Hopka János   Hu-18-26-80773
399 Hopka János   Hu-18-26-80791 
400 Horváth János  Ro-18-283063
401 Horváth János  Ro-18-283067
402 Horváth János  Ro-18-283060
403 Horváth János  Ro-18-283064
404 Horváth János  Ro-18-283061
405 Horváth János  Ro-18-283045
406 Horváth János  Ro-18-283074
407 Horváth János  Ro-18-283053
408 Horváth János  Ro-18-283059
409 Horváth János  Ro-18-283079
410 Horváth János  Ro-18-283091
411 Horváth János  Ro-18-283075
412 Horváth János  Ro-18-406520
413 Horváth Rebeka   Hu-18-D-407176
414 Horváth Rebeka   Hu-18-D-407091
415 Horváth Rebeka   Hu-18-D-407188
416 Horváth Rebeka   Hu-18-D-407094
417 Horváth Rebeka   Hu-18-D-407177
418 Horváth Tamás   Dv-077-18-1518
419 Horváth Tamás   Dv-077-18-1519
420 Horváth Tamás   Dv-077-18-1520
421 Horváth Tamás   Dv-077-18-1517
422 Horváth Tamás   Dv-077-18-1516
423 Horváth Team   Hu-18-D-376847
424 Horváth Team   Hu-18-D-376848
425 Horváth Team   Hu-18-D-376846
426 Horváth Team   Hu-18-D-376850
427 Horváth Team   Hu-18-D-376858
428 Horváth Team   Hu-18-D-376853
429 Horváth Team   Hu-18-D-376861
430 Horváth Team   Hu-18-D-376851
431 Horváth Team   Hu-18-D-376863
432 Horváth Team   Hu-18-D-376860
433 Horváth-Varga   Hu-18-D-407169
434 Horváth-Varga   Hu-18-D-407069
435 Horváth-Varga   Hu-18-D-407068
436 Horváth-Varga   Hu-18-D-407165
437 Horváth-Varga   Hu-18-D-407087
438 Horváth-Varga   Hu-18-D-407089
439 Horváth-Varga   Hu-18-D-407098
440 Horváth-Varga   Hu-18-D-407153
441 Horváth-Varga   Hu-18-D-407065
442 Horváth-Varga   Hu-18-D-407166
443 Huzlinger Bianka   Hu-18-RD -144310
444 Huzlinger Bianka   Hu-18-RD -144424
445 Huzlinger Bianka   Hu-18-RD -144406
446 Huzlinger Bianka   Hu-18-RD -144439
447 Huzlinger Bianka   Hu-18-RD -144412
448 Ifj.Ferge   Hu-18-M-152410
449 Ifj.Ferge   Hu-18-M-152409
450 Ifj.Ferge   Hu-18-M-152411
451 Ifj.Ferge   Hu-18-M-152412
452 Ifj.Ferge   Hu-18-D-388852
453 Ihász Beatrix   Hu-18-02-65103
454 Ihász Beatrix   Hu-18-02-65161
455 Jelinek József   Hu-18-12-58491
456 Johannes Korte   Dv-18-8988-563
457 Johannes Korte   Dv-18-8988-558
458 Johannes Korte   Dv-18-8988-561
459 Johannes Korte   Dv-18-8988-562
460 Johannes Korte   Dv-18-8988-566
461 Johannes Korte   Dv-18-8988-567
462 Johannes Korte   Dv-18-8988-570
463 Johannes Korte   Dv-18-8988-571
464 Jurcik Pavel   Sk-18-0705-871
465 Jurcik Pavel   Sk-18-0705-872
466 Jurcik Pavel   Sk-18-0705-883
467 Jurcik Pavel   Sk-18-0705-912
468 Jurcik Pavel   Sk-18-0705-913
469 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-183
470 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-182
471 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-184
472 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-195
473 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-181
474 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-194
475 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-236
476 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-193
477 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-235
478 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-05544-208
479 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-03355-1191
480 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-03355-1187
481 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-03355-1192
482 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-03355-1185
483 Jürgen Stefaniszyn   Dv-18-03355-1188
484 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-797
485 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-850
486 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-858
487 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-866
488 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-870
489 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-872
490 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-873
491 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-875
492 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-883
493 Karl-Heinz Wichert   Dv-2618-18-892
494 Kellner István   Hu-18-D-404890
495 Kellner István   Hu-18-D-404891
496 Kellner István   Hu-18-D-404892
497 Kellner István   Hu-18-D-404895
498 Kellner István   Hu-18-D-404898
499 Kerekes Mihály  Ro-18-0256002
500 Kerekes Mihály  Ro-18-0256003
501 Kerekes Mihály  Ro-18-0256008
502 Kerekes Mihály  Ro-18-0256020
503 Kerekes Mihály  Ro-18-0256021
504 Kerekes Mihály  Ro-18-0256022
505 Kerekes Mihály  Ro-18-0256027
506 Kerekes Mihály  Ro-18-0256034
507 Kerekes Mihály  Ro-18-0256037
508 Kerekes Mihály  Ro-18-0256045
509 Kerékgyártó Tamás   Hu-RD-18-147877
510 Kerékgyártó Tamás   Hu-RD-18-147888
511 Kerékgyártó Tamás   Hu-RD-18-147897
512 Kerékgyártó Tamás   Hu-RD-18-147878
513 Kerékgyártó Tamás   Hu-RD-18-147879
514 Kerékgyártó Tamás   Hu-18-D-412834
515 Kerékgyártó Tamás   Hu-18-D-412837
516 Kereszti Attila   Hu-18-23-91923
517 Kereszti Attila   Hu-18-23-91928
518 Kereszti Attila   Hu-18-23-91925
519 Kereszti Attila   Hu-18-23-91931
520 Kereszti Attila   Hu-18-23-91940
521 Kerschner Ferenc   Hu-18-RD-151131
522 Kerschner Ferenc   Hu-18-RD-151132
523 Kerschner Ferenc   Hu-18-RD-151-128
524 Kis-Pető   Hu-18-M-156904
525 Kis-Pető   Hu-18-01-82388
526 Kis-Pető   Hu-18-01-82393
527 Kis-Pető   Hu-18-156903
528 Kiss Gyula   Hu-18-RD-130871
529 Kiss Gyula   Hu-18-RD-130875
530 Kiss Gyula   Hu-18-RD-130873
531 Kiss Gyula   Hu-18-RD-130874
532 Kiss Gyula   Hu-18-RD-130872
533 Kóczián József   Hu-18-RD-137202
534 Kóczián József   Hu-18-RD-137203
535 Kóczián József   Hu-18-RD-137205
536 Kóczián József   Hu-18-RD-137098
537 Kóczián József   Hu-18-RD-137261
538 Kóczián József   Hu-18-RD-137294
539 Kóczián József   Hu-18-RD-137300
540 Kóczián József   Hu-18-RD-137320
541 Kóczián József   Hu-18-RD-137350
542 Kóczián József   Hu-18-RD-137335
543 Kóczián József   Hu-18-RD-137383
544 Kóczián József   Hu-18-RD-137396
545 Kóczián József   Hu-18-RD-137277
546 Kóczián József   Hu-18-RD-137345
547 Kóczián József   Hu-18-RD-137382
548 Kóczián József   Hu-18-RD-137323
549 Kóczián József   Hu-18-RD-137214
550 Kóczián József   Hu-18-RD-137215
551 Kóczián József   Hu-18-D-421506
552 Kóczián József   Hu-18-D-421505
553 Koricsánszky Csaba   Hu-18-01-82227
554 Koricsánszky Csaba   Hu-18-01-82230
555 Koricsánszky Csaba   Hu-18-01-82231
556 Koricsánszky Csaba   Hu-18-RD-137963
557 Koricsánszky Csaba   Hu-18-01-82238
558 Koricsánszky Csaba   Hu-18-01-82239
559 Koricsánszky Csaba   Hu-18-RD-137965
560 Kosovo Team   Rus-18-1180
561 Kosovo Team   Rus-18-1193
562 Kosovo Team   Rus-18-1106
563 Kosovo Team   Rus-18-1174
564 Kosovo Team   Rus-18-1105
565 Kovács József   Hu-18-29-83952
566 Kovács József   Hu-18-29-83953
567 Kovács József   Hu-18-29-83959
568 Kovács József   Hu-18-29-83960
569 Kovács József   Hu-18-29-83961
570 Kovács József   Hu-18-29-83963
571 Kovács József   Hu-18-29-83967
572 Kovács József   Hu-18-29-83968
573 Kovács József   Hu-18-29-83971
574 Kovács József   Hu-18-29-83973
575 Kovács József   Hu-18-29-83976
576 Kovács József   Hu-18-29-83977
577 Kovács József   Hu-18-29-83978
578 Kovács József   Hu-18-83894
579 Kovács József   Hu-18-83995
580 Kovács József   Hu-18-83997
581 Kovács József   Hu-18-83980
582 Kovács József   Hu-18-83990
583 Kovács József   Hu-18-83957
584 Kovács József   Hu-18-83988
585 Kovács József   Hu-18-83958
586 Kovács József   Hu-18-83994
587 Kovács József   Hu-18-83987
588 Kovács József   Hu-18-83993
589 Kovács József   Hu-18-83991
590 Kovács József   Hu-18-83992
591 Kovács József   Hu-18-83969
592 Kovács József   Hu-18-83982
593 Kovács József   Hu-18-83989
594 Kovács József   Hu-18-D-398417
595 Kovács József   Hu-18-29-83981
596 Kovács József   Hu-18-D-398399
597 Kovács József   Hu-18-D-398398
598 Kovács József   Hu-18-D-398487
599 Kovács József   Hu-18-D-398485
600 Kovács József   Hu-18-D-398396
601 Kovács László   Dv-18-04192-601
602 Kovács László   Dv-18-04192-603
603 Kovács László   Dv-18-04192-612
604 Kovács László   Dv-18-04192-613
605 Kovács László   Dv-18-04192-614
606 Kovács László   Dv-18-04192-616
607 Kovács László   Dv-18-04192-617
608 Kovács László   Dv-18-04192-621
609 Kovács László   Dv-18-04192-625
610 Kovács László   Dv-18-04192-643
611 Kovács Szilveszter   Hu-18-D-370550
612 Kovács Szilveszter   Hu-18-D-370535
613 Kovács Szilveszter   Hu-18-D-370534
614 Kovács Szilveszter   Hu-18-D-370533
615 Kovács Szilveszter   Hu-18-D-370536
616 Krajcik Daniel & Andrea   Sk-18-01106-928
617 Krajcik Daniel & Andrea   Sk-18-01106-929
618 Krajcik Daniel & Andrea   Sk-18-01106-940
619 Krajcik Daniel & Andrea   Sk-18-01106-943
620 Krajcik Daniel & Andrea   Sk-18-01106-956
621 Králl Attila   Hu-18-D-412712
622 Králl Attila   Hu-18-D-412713
623 Králl Attila   Hu-18-D-412714
624 Králl Attila   Hu-18-D-412715
625 Králl Attila   Hu-18-D-412716
626 Lápossy Mercédesz   Hu-18-D-404881
627 Lápossy Mercédesz   Hu-18-D-404883
628 Lápossy Mercédesz   Hu-18-D-404886
629 Lápossy Mercédesz   Hu-18-D-404887
630 Lápossy Mercédesz   Hu-18-D-404888
631 Lápossy Stella   Hu-18-D-404923
632 Lápossy Stella   Hu-18-D-404941
633 Lápossy Stella   Hu-18-D-404939
634 Lápossy Stella   Hu-18-D-404953
635 Lápossy Stella   Hu-18-D-404955
636 Leonhard Piontek   Dv-18-0895-703
637 Leonhard Piontek   Dv-18-0895-718
638 Leonhard Piontek   Dv-18-0895-741
639 Leonhard Piontek   Dv-18-0895-787
640 Leonhard Piontek   Dv-18-0895-800
641 Linda Vanlint   BELG-18-2139012
642 Linda Vanlint   BELG-18-2139022
643 Linda Vanlint   BELG-18-2139025
644 Linda Vanlint   BELG-18-2136870
645 Linda Vanlint   BELG-18-2136873
646 Luc Bafort   BELG-18-4172718
647 Luc Bafort   BELG-18-4172719
648 Luc Bafort   BELG-18-4172724
649 Luc Bafort   BELG-18-4172731
650 Luc Bafort   BELG-18-4172733
651 Lukács István  Ro-18-147112
652 Lukács István  Ro-18-9002604
653 Lukács István  Ro-18-9002605
654 Lukács István  Ro-18-9002613
655 Lukács István  Ro-18-147113
656 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10190
657 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10196
658 M.B. Pigeons   Hu-18-N-11502
659 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10182
660 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10185
661 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10062
662 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10054
663 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10057
664 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10063
665 M.B. Pigeons   Hu-18-N-10065
666 Márkus István   Hu-18-17-15045
667 Márkus István   Hu-18-17-15046
668 Márkus István   Hu-18-17-15047
669 Márkus István   Hu-18-17-15048
670 Márkus István   Hu-18-17-15056
671 Márkus István   Hu-18-17-15018
672 Márkus István   Hu-18-17-15019
673 Márkus István   Hu-18-17-15030
674 Márkus István   Hu-18-D-388161
675 Márkus István   Hu-18-M-152010
676 Márkus Miklós   Hu-18-17-15154
677 Márkus Miklós   Hu-18-17-15155
678 Márkus Miklós   Hu-18-17-15156
679 Márkus Miklós   Hu-18-17-15157
680 Márkus Miklós   Hu-18-17-15159
681 Márkus Miklós   Hu-18-17-15173
682 Márkus Miklós   Hu-18-17-15186
683 Márkus Miklós   Hu-18-17-15184
684 Márkus Miklós   Hu-18-17-15185
685 Márkus Miklós   Hu-18-17-15178
686 Márkus Miklós   Hu-18-17-15171
687 Márkus Miklós   Hu-18-17-15180
688 Márkus Miklós   Hu-18-17-15182
689 Márkus Miklós   Hu-18-17-15188
690 Márkus Miklós   Hu-18-17-15190
691 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-157
692 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-192
693 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-212
694 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-225
695 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-226
696 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-237
697 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-258
698 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-259
699 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-268
700 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-412
701 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-470
702 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-481
703 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-490
704 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-493
705 Marquart & Söhne   Dv-18-09999-494
706 Maszlag Attila   Hu-18-01-82674
707 Maszlag Attila   Hu-18-01-82671
708 Maszlag Attila   Hu-18-01-82668
709 Máté Csaba   Hu-23-96609
710 Máté Csaba   Hu-23-96610
711 Máté Csaba   Hu-23-96628
712 Máté Csaba   Hu-23-96636
713 Máté Csaba   Hu-23-96645
714 Méri Stefán   Sk-01804-104
715 Méri Stefán   Sk-01804-112
716 Méri Stefán   Sk-01804-116 
717 Méri Stefán   Sk-01804-117
718 Méri Stefán   Sk-01804-124
719 Michel Carballo (Cuba)   Hu-18-D-420701
720 Michel Carballo (Cuba)   Hu-18-D-420702
721 Michel Carballo (Cuba)   Hu-18-D-420703
722 Michel Carballo (Cuba)   Hu-18-D-420705
723 Michel Carballo (Cuba)   Hu-18-D-420706
724 Mitas Péter   Sk-18-0703-693
725 Mitas Péter   Sk-18-0703-692
726 Mitas Péter   Sk-18-0703-695
727 Mitas Péter   Sk-18-0703-699
728 Mitas Péter   Sk-18-0703-22
729 Mochnács András   Hu-18-28-53237
730 Mochnács András   Hu-18-28-53236
731 Mochnács András   Hu-18-28-53244
732 Mochnács András   Hu-18-28-53247
733 Mochnács András   Hu-18-28-53234
734 Mochnács András   Hu-18-28-53245
735 Mochnács András   Hu-18-28-53246
736 Mochnács András   Hu-18-28-53242
737 Mochnács András   Hu-18-28-53243
738 Mochnács András   Hu-18-28-53241
739 Mohnács András   Hu-18-19-68326
740 Mohnács András   Hu-18-19-68329
741 Mohnács András   Hu-18-19-68331
742 Mohnács András   Hu-18-19-68334
743 Mohnács András   Hu-18-19-68339
744 Mohnács András   Hu-18-19-68344
745 Mohnács András   Hu-18-19-68345
746 Mohnács András   Hu-18-19-68346
747 Mohnács András   Hu-18-19-68347
748 Mohnács András   Hu-18-19-68342
749 Molnár Péter   Hu-18-D-366513
750 Molnár Péter   Hu-18-D-366504
751 Molnár Péter   Hu-18-D-366509
752 Molnár Péter   Hu-18-D-366508
753 Molnár Péter   Hu-18-D-366506
754 Molnár Péter   Hu-18-D-366524
755 Molnár Péter   Hu-18-D-366525
756 Molnár Péter   Hu-18-D-366520
757 Molnár Péter   Hu-18-D-366523
758 Molnár Péter   Hu-18-D-366522
759 Molnos János   Hu-18-RD-130101
760 Molnos János   Hu-18-RD-130102
761 Molnos János   Hu-18-RD-130103
762 Molnos János   Hu-18-RD-130106
763 Molnos János   Hu-18-RD-130108
764 Muri Nikolett   Hu-18-RD-138120
765 Muri Nikolett   Hu-18-RD-138122
766 Muri Nikolett   Hu-18-RD-138117
767 Muri Nikolett   Hu-18-RD-138127
768 Muri Nikolett   Hu-18-RD-138141
769 Muri Vivien   Hu-18-RD-138106
770 Muri Vivien   Hu-18-RD-138119
771 Muri Vivien   Hu-18-RD-138121
772 Muri Vivien   Hu-18-RD-138123
773 Muri Vivien   Hu-18-RD-138125
774 Nagy Gyula  Ro-18-182844
775 Nagy Gyula  Ro-18-182849
776 Nagy Gyula  Ro-18-182838
777 Nagy Gyula  Ro-18-182842
778 Nagy Gyula  Ro-18-182836
779 Nagy Gyula  Ro-18-182837
780 Nagy Lajos   Hu-18-02-65256
781 Nagypál László   Hu-18-RD-137720
782 Nagypál László   Hu-18-RD-137724
783 Nándori Károly   Hu-06-39807
784 Nándori Károly   Hu-06-39815
785 Nándori Károly   Hu-06-39821
786 Nándori Károly   Hu-06-39819
787 Nándori Károly   Hu-06-39823
788 Nanu Paraszková   Hu-18-02-62984
789 Nanu Paraszková   Hu-18-02-62986
790 Nanu Paraszková   Hu-18-D-357802
791 Ökrös Kálmán   Hu-18-D-388777
792 Ökrös Kálmán   Hu-18-D-388778
793 Ökrös Kálmán   Hu-18-D-388779
794 Ökrös Kálmán   Hu-18-D-388780
795 Ökrös Kálmán   Hu-18-D-388781
796 Ökrös Kálmán   Hu-18-D-388601
797 Papp László   Hu-18-RD-131522
798 Papp László   Hu-18-RD-131535
799 Papp László   Hu-18-RD-131536
800 Papp László   Hu-18-RD-131533
801 Papp László   Hu-18-RD-131518
802 Patkó László   Hu-18-06-38626
803 Patkó László   Hu-18-06-38649
804 Paul Popovic   Au-602-1107-18
805 Paul Popovic   Au-602-1103-18
806 Paul Van Steenbergen   Nl-18-1767745
807 Paul Van Steenbergen   Nl-18-1767744
808 Paul Van Steenbergen   Nl-18-1767742
809 Paul Van Steenbergen   Nl-18-1767739
810 Paul Van Steenbergen   Nl-18-1767743
811 Petro Ludovit   Sk-18-01804-670
812 Petro Ludovit   Sk-18-01804-671
813 Pokornyi Zita   Hu-18-RD-137718
814 Pólya Ádám MBA   Hu-18-RD-137710
815 Pólya Petra Matematikus MBA   Hu-18-RD-137711
816 Poprac Vojtech   Sk-18-01802-304
817 Poprac Vojtech   Sk-18-01802-307
818 Poprac Vojtech   Sk-18-01802-312
819 Poprac Vojtech   Sk-18-01802-314
820 Poprac Vojtech   Sk-18-01802-316
821 Pribék-Fogl   Hu-18-RD-149350
822 Pribék-Fogl   Hu-18-RD-149343
823 Pribék-Fogl   Hu-18-RD-149348
824 Pribék-Fogl   Hu-18-RD-149349
825 Pribék-Fogl   Hu-18-17-14889
826 Rácz Emília   Hu-18-D-398757
827 Rácz Emília   Hu-18-D-398754
828 Rácz Emília   Hu-18-D-398748
829 Rácz Emília   Hu-18-D-398769
830 Rácz Emília   Hu-18-D-398766
831 Rácz Emília   Hu-18-D-398796
832 Rácz Emília   Hu-18-D-398768
833 Rácz Emília   Hu-18-D-398763
834 Rácz Emília   Hu-18-D-398787
835 Rácz Emília   Hu-18-D-398781
836 Rácz Emília   Hu-18-D-398743
837 Rácz Emília   Hu-18-D-398751
838 Rácz Emília   Hu-18-D-398735
839 Rácz Emília   Hu-18-D-398713
840 Rácz Emília   Hu-18-M-153829
841 Rácz Emília   Hu-18-M-153827
842 Rácz Emília   Hu-18-M-153839
843 Rácz Emília   Hu-18-M-153826
844 Rácz Emília   Hu-18-M-153832
845 Rácz Emília   Hu-18-M-153833
846 Richter Ferenc   Hu-18-RD-138795
847 Richter Ferenc   Hu-18-RD-138799
848 Richter Ferenc   Hu-18-RD-138792
849 Richter Ferenc   Hu-18-RD-138798
850 Richter Ferenc   Hu-18-RD-138796
851 Richter Ferenc   Hu-18-RD-138797
852 Richter Ferenc   Hu-18-RD-138791
853 Rimóczi Róbert   Hu-18-D-367783
854 Shibata Toshihiro   JPN-18-RR00007
855 Shibata Toshihiro   JPN-18-RR00006
856 Shibata Toshihiro   JPN-18-RR00008
857 Skuliba József   Sk-18-0703-731
858 Skuliba József   Sk-18-0703-736
859 Skuliba József   Sk-18-0703-735
860 Skuliba József   Sk-18-0703-739
861 Skuliba József   Sk-18-0703-746
862 Slavko Kutlesa   Au-319-18-247
863 Slavko Kutlesa   Au-319-18-261
864 Slavko Kutlesa   Au-319-18-262
865 Slavko Kutlesa   Au-319-18-263
866 Slavko Kutlesa   Au-319-18-265
867 Slavko Kutlesa   Au-319-18-278
868 Slavko Kutlesa   Au-319-18-280
869 Slavko Kutlesa   Au-319-18-281
870 Slavko Kutlesa   Au-319-18-282
871 Slavko Kutlesa   Au-319-18-284
872 Slavko Kutlesa   Au-319-18-291
873 Slavko Kutlesa   Au-319-18-292
874 Slavko Kutlesa   Au-319-18-295
875 Slavko Kutlesa   Au-319-18-296
876 Slavko Kutlesa   Au-319-18-298
877 Sporting Pigeons Team   Port-18-8449663
878 Sporting Pigeons Team   Port-18-8449670
879 Sporting Pigeons Team   Port-18-8449660
880 Sporting Pigeons Team   Port-18-8449678
881 Sporting Pigeons Team   Port-18-8449669
882 Sporting Pigeons Team   Port-18-8449672
883 Sporting Pigeons Team   Port-18-8459290
884 Sporting Pigeons Team   Port-18-8458392
885 Sporting Pigeons Team   Port-18-8459654
886 Sporting Pigeons Team   Port-18-8459294
887 Sporting Pigeons Team   Port-18-8458151
888 Sporting Pigeons Team   Port-18-8459625
889 Stein Ottó   Hu-18-D-378253
890 Stein Ottó   Hu-18-D-378265
891 Stein Ottó   Hu-18-D-412749
892 Stein Ottó   Hu-18-D-378260
893 Stein Ottó   Hu-18-D-378264
894 Surman József   Hu-18-RD-130376
895 Surman József   Hu-18-RD-130377
896 Surman József   Hu-18-RD-130386
897 Surman József   Hu-18-RD-130387
898 Surman József   Hu-18-RD-130391
899 Szabó Péter   Hu-18-RD-127520
900 Szabó Péter   Hu-18-RD-127523
901 Szabó Péter   Hu-18-RD-127524
902 Szalma Attila   Hu-18-RD-130084
903 Szalma Attila   Hu-18-RD-130085
904 Szalma Attila   Hu-18-RD-130087
905 Szalma Attila   Hu-18-RD-150514
906 Szalma Attila   Hu-18-RD-150504
907 Szalma Attila   Hu-18-RD-150519
908 Szalma Attila   Hu-18-RD-150532
909 Szalma Attila   Hu-18-RD-150533
910 Szalma Attila   Hu-18-RD-150536
911 Szalma Attila   Hu-18-RD-150543
912 Szalma Attila   Hu-18-RD-150545
913 Szalma Attila   Hu-18-RD-150547
914 Szalma Attila   Hu-18-RD-150540
915 Szalma Sándor   Hu-18-31-01997
916 Szalma Sándor   Hu-18-31-01974
917 Szalma Sándor   Hu-18-31-01964
918 Szalma Sándor   Hu-18-31-01987
919 Szalma Sándor   Hu-18-31-01973
920 Szegedi Barnabás   Hu-18-N-13324
921 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136778
922 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136752
923 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136789
924 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136716
925 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136774
926 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136707
927 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136727
928 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136721
929 Szegedi Barnabás   Hu-18-RD-136723
930 Szigetfalvi József   Hu-RD-18-136923
931 Szigetfalvi József   Hu-RD-18-136926
932 Szigetfalvi József   Hu-RD-18-136933
933 Szigetfalvi József   Hu-RD-18-136938
934 Szigetfalvi József   Hu-RD-18-136940
935 Szigugu Team   Hu-18-02--65106
936 Szigugu Team   Hu-18-02-65113
937 Szigugu Team   Hu-18-02-65116
938 Szigugu Team   Hu-18-02-65204
939 Szigugu Team   Hu-18-02-65209
940 Szigugu Team   Hu-18-02-65218
941 Szigugu Team   Hu-18-02-65219
942 Szigugu Team   Hu-18-02-65222
943 Szigugu Team   Hu-18-02-65223
944 Szigugu Team   Hu-18-02-65224
945 Szigugu Team   Hu-18-02-65225
946 Szigugu Team   Hu-18-02-65228
947 Szigugu Team   Hu-18-D-358654
948 Szigugu Team   Hu-18-D-358655
949 Szigugu Team   Hu-18-D-358661
950 Szigugu Team   Hu-18-D-358664
951 Szigugu Team   Hu-18-D-358669
952 Szigugu Team   Hu-18-02-65124
953 Szigugu Team   Hu-18-02-65149
954 Szigugu Team   Hu-18-02-65244
955 Szirácsik Ervin   Hu-18-23-91664
956 Szirácsik Ervin   Hu-18-23-91667
957 Szirácsik Ervin   Hu-18-2391689
958 Szirácsik Ervin   Hu-18-2391690
959 Szirácsik Ervin   Hu-18-D-375265
960 Szirácsik Ervin   Hu-18-D-375267
961 Szirácsik Ervin   Hu-18-D-375273
962 Szlovik György   Hu-18--RD-131139
963 Szlovik György   Hu-18--RD-131140
964 Szlovik György   Hu-18--RD-131141
965 Szlovik György   Hu-18--RD-131142
966 Szlovik György   Hu-18-R-131118
967 Szomora Attila   Hu-18-RD-149086
968 Szomora Attila   Hu-18-RD-149081
969 Szomora Attila   Hu-18-RD-149083
970 Szomora Attila   Hu-18-RD-149082
971 Szomora Attila   Hu-18-RD-149084
972 Taiwan Team   CTRPA-18-04796
973 Taiwan Team   CTRPA-18-04791
974 Taiwan Team   CTRPA-18-04794
975 Taiwan Team   CTRPA-18-04799
976 Taiwan Team   CTRPA-18-04795
977 Tasi Árpád & Betonia Viola   Hu-18-RD-138579
978 Tasi Árpád & Betonia Viola   Hu-18-RD-138581
979 Tasi Árpád & Betonia Viola   Hu-18-RD-138597
980 Tasi Árpád & Betonia Viola   Hu-18-RD-138583
981 Tasi Árpád & Betonia Viola   Hu-18-RD-138589
982 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138657
983 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138690
984 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138672
985 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138695
986 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138671
987 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138674
988 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138652
989 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138681
990 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138693
991 Tasi Tibor   Hu-18-RD-138705
992 Team Flavigny M.S.L.   Fr-18-332924
993 Team Flavigny M.S.L.   Fr-18-332915
994 Team Flavigny M.S.L.   Fr-18-332926
995 Team Flavigny M.S.L.   Fr-18-332920
996 Team Flavigny M.S.L.   Fr-18-332917
997 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1104
998 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1098
999 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1096
1000 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1100
1001 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1097
1002 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1095
1003 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1103
1004 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1099
1005 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1092
1006 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1106
1007 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1219
1008 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1186
1009 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1183
1010 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1180
1011 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1177
1012 Team Popovici& Enacke   Au-18-602-1173
1013 Toni Deigner- Sun Lin   Dv-05950-18-2631
1014 Toni Deigner- Sun Lin   Dv-05950-18-2643
1015 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2641
1016 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2644
1017 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2646
1018 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2654
1019 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2655
1020 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2656
1021 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2657
1022 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2679
1023 Toni Deigner-Sun Lin   Dv-05950-18-2680
1024 Tóth Péter   Hu-18-D-390696
1025 Tóth Péter   Hu-18-D-390697
1026 Tóth Péter   Hu-18-D-390694
1027 Tóth Péter   Hu-18-D-390702
1028 Tóth Péter   Hu-18-D-390712
1029 Törőcsik László   Hu-18-28-50303
1030 Törőcsik László   Hu-18-28-50314
1031 Törőcsik László   Hu-18-28-50334
1032 Törőcsik László   Hu-18-28-50336
1033 Törőcsik László   Hu-18-28-50327
1034 Törőcsik&Mochnács   Hu-18-28-53314
1035 Törőcsik&Mochnács   Hu-18-28-53391
1036 Törőcsik&Mochnács   Hu-18-28-53324
1037 Törőcsik-Mochnács   Hu-18-28-53311
1038 Törőcsik-Mochnács   Hu-18-28-50376
1039 Törőcsik-Mochnács   Hu-18-28-50392
1040 Törőcsik-Mochnács   Hu-18-28-53306
1041 Törőcsik-Mochnács   Hu-18-28-50386
1042 Törőcsik-Mochnács   Hu-18-28-50378
1043 Törőcsik-Mochnács   Hu-18-28-50387
1044 Tőzsér Béla   Hu-18-19-67801
1045 Tőzsér Béla   Hu-18-19-67802
1046 Varga Hajnalka   Hu-18-RD-138143
1047 Viglidán Ágoston   Hu-18-11-25235
1048 Viglidán Ágoston   Hu-18-11-30014
1049 Viglidán Ágoston   Hu-18-11-30026
1050 Viglidán Ágoston   Hu-18-11-30027
1051 Viglidán Ágoston   Hu-18-11-30035
1052 Volentier Vladimir & Maria   Sk-18-0999-4645
1053 Volentier Vladimir & Maria   Sk-18-0999-4630
1054 Volentier Vladimir & Maria   Sk-18-0999-4629
1055 Volentier Vladimir & Maria   Sk-18-0999-4627
1056 Volentier Vladimir & Maria   Sk-18-0999-4631
1057 Wang Bao Li   CHN-18-0598322
1058 Wang Bao Li   CHN-18-0598323
1059 Wang Bao Li   CHN-18-0598324
1060 Wang Bao Li   CHN-18-0598325
1061 Wang Bao Li   CHN-18-0598326
1062 Wiedermann Károly   Hu-18-D-407629
1063 Wiedermann Károly   Hu-18-D-407623
1064 Wiedermann Károly   Hu-18-M-154927
1065 Wiedermann Károly   Hu-18-M-154963
1066 Wiedermann Károly   Hu-18-M-154998
1067 Wiedermann Károly   Hu-18-M-154958
1068 Wiedermann Károly   Hu-18-M-154909
1069 Wiedermann Károly   Hu-18-M-154979
1070 Wiedermann Károly   Hu-18-M-154923
1071 Wiedermann Károly   Hu-18-M-154962
1072 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58492
1073 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58493
1074 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58496
1075 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58497
1076 Zeke Zsolt   Hu-18-12-584968
1077 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58499
1078 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58500
1079 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58454
1080 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58450
1081 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58450
1082 Zeke Zsolt   Hu-18-12-58454
1083 Zsidai Tamás   Hu-2390718
1084 Zsidai Tamás   Hu-2390731
1085 Zsidai Tamás   Hu-2390732
1086 Zsidai Tamás   Hu-2390734
1087 Zsidai Tamás   Hu-2390736
1088 Zsigo Karol   Sk-18-0705-840
1089 Zsigo Karol   Sk-18-0705-851